Sklep Gastro Gal wykorzystuje pliki cookies OK więcej

Asortyment
Reklamacje i zwroty
aktualizacja:  2019-04-10
 
 1. Dostarczony Kupującemu Towar powinien być wolny od wad, zarówno fizycznych jak i prawnych. Jeśli dostarczony Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z ww. umową, jeżeli:
  1. Nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony  w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru
  2. Nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego
  3. Nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia
  4. Został  wydany Kupującemu w stanie niezupełnym.
  5. Towar ma wadę fizyczną także wówczas gdy został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę  lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który dokonując montażu i uruchomienia Towaru postępował według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru obejmuje wyłącznie te wady , które istniały w chwili wydania Towaru Kupującemu albo  wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w chwili wydania go Kupującemu.
 4. Towar ma wadę prawną, jeżeli:
  1. Stanowi własność osoby trzeciej.
  2. Jest obciążony prawem osoby trzeciej.
  3. Ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu 
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru:
  1. Wobec Konsumenta za WADY FIZYCZNE : przez okres 2 lat od dnia wydania Towaru co oznacza, że Konsument ma 24 miesiące na stwierdzenie wady i zawiadomienie Sprzedawcy o wadzie Towaru, przy czym zawiadomienie nie może być złożone później niż w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. Istnieje domniemanie, iż wada lub jej przyczyna wskazana w pierwszych dwunastu miesiącach miała już miejsce w momencie zakupu, natomiast jeśli Kupujący reklamuje Towar w drugim roku trwania rękojmi, to ma on obowiązek wykazać, że taka wada faktycznie istniała w momencie zakupu. Może przy tym wesprzeć się opinią i analizami niezależnych rzeczoznawców.
  2. Wobec Przedsiębiorcy za WADY FIZYCZNE : przez okres 2 lat lub inny dowolny okres - o ile taki został wskazany w zawartej z Przedsiębiorcą umowie sprzedaży.
   1. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeśli nie zbadał Towaru  w sposób przyjęty w profesjonalnym obrocie tego rodzaju Towarów i nie poinformował niezwłocznie Sprzedawcy o ujawnionej wadzie (w praktyce jest to termin nie dłuższy niż 30 dni od daty wydania Towaru)
   2. Jeśli wada ujawniła się w późniejszym terminie niż wyżej wskazany to Przedsiębiorca aby nie stracić uprawnień z tytułu rękojmi ma również obowiązek poinformowania niezwłocznie Sprzedawcy o ujawnionej wadzie (w praktyce jest to termin 7 dni od daty ujawnienia wady). W takim wypadku na Kupującym (Przedsiębiorcy) leży obowiązek udowodnienia, że taka wada istniała w momencie zakupu.
   3. Niedochowanie powyższych terminu powoduje, że roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu.
    WYJĄTEK : utrata przez Przedsiębiorcę uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru  nie nastąpi, mimo niezachowania przezeń terminów do zbadania Towaru lub do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie, jeżeli Sprzedawca wiedział o wadzie albo   zapewnił Kupującego, że wady nie istnieją.
  3. wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy za WADY PRAWNE : przez okres 2 lat od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca dowiedział się o istnieniu wady ale jeśli  Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne
 6. Jeżeli wydany Kupującemu Towar posiada wadę (fizyczną i/lub prawną) i Kupujący poinformował Sprzedawcę o tym fakcie w terminach wyznaczonych do zgłoszenia reklamacji to Kupujący ma prawo:
  1. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad.
  2. Żądać usunięcia wady Towaru.
  3. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, z tym, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Towaru wynikającej  z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru posiadającego stwierdzoną przez Kupującego wadę pozostaje do wartości Towaru pozbawionego wady.
  4. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jednakże: Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna. 
   1. UWAGA: Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny (wymagać obniżenia ceny) albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (wymagać odstąpienia od Umowy), jednak wymaganie takie będzie bezskuteczne w  przypadku gdy Sprzedawca przystąpił niezwłocznie  i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego do naprawy lub wymiany wadliwego Towaru.
    Sprzedawca jednak nie może odmówić przyjęcia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy proponując naprawę lub wymianę Towaru, w przypadku gdy Towar był już wymieniony /naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca na wezwanie Klienta nie wypełnił obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
    W przypadku gdy Sprzedawca proponuje naprawę lub wymianę Towaru na Towar wolny od wad, Kupujący może zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę naprawy Towaru zażądać wymiany Towaru na wolny od wad albo odwrotnie, zamiast wymiany Towaru zażądać usunięcia jego wady (naprawy) jednak Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo  w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może również odmówić wymiany lub naprawy Towaru gdyby taki sposób usunięcia wady przewyższał cenę Towaru, w takim przypadku Sprzedawca może zaproponować odstąpienie od Umowy i zwrot poniesionych kosztów.

     
 7. Reklamacje wadliwego Towaru należy wysyłać stosując jeden z następujących sposobów:
  1. Drogą elektroniczną na adres : sklep@gastrogal.pl
  2. Listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres: Gastro Gal; ul. Mikołaja Reja 13; 35-211 Rzeszów
 8. W treści reklamacji należy wskazać:
  1. Wadę/-y Towaru
  2. Oznaczenie pozwalające na identyfikację Towaru
  3. Datę zawarcia umowy sprzedaży
  4. Datę wydania Towaru
  5. Datę stwierdzenia wady fizycznej Towaru bądź powzięcia wiadomości o wadzie prawnej Towaru
  6. Żądanie wysuwane przez Kupującego z tytułu wadliwości Towaru
  7. Numer telefonu kontaktowego umożliwiający nawiązanie z Kupującym bezpośredniego kontaktu.
 9. Kupujący, który zgłosił reklamację Towaru zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: „Gastro Gal” ; ul. Mikołaja Reja 13; 35-211 Rzeszów
 10. Koszty poniesione  przez Kupującego  w związku z odesłaniem Sprzedawcy wadliwego  Towaru, zostaną Kupującemu zwrócone przez Sprzedawcę  natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Jeżeli Towar składa się z kilku elementów, Kupujący powinien przed odesłaniem Towaru Sprzedawcy przywrócić Towar – w miarę możliwości – do stanu, w jakim został mu on wydany.
 12. Odsyłając Towar Kupujący powinien posłużyć się oryginalnymi opakowaniami w jakich Towar znajdował się w chwili jego wydania oraz załączyć całość dokumentacji, jaką Kupujący otrzymał od Sprzedawcy w związku z kupnem Towaru.
 13. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru  niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
  W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego   do których Sprzedawca  odsyła Kupującego.
 14. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Reklamacje i Zwroty” jak również na dowolnym innym druku lub klikając tutaj.
 15. Gastro Gal rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 16. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gastrogal.pl. lub telefonicznie, przy czym reklamacja taka powinna zawierać opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz adres poczty elektronicznej którego dotyczy reklamacja. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Gastro Gal. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 17. Towary i Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy. Reklamowany produkt należy odesłać na koszt gwaranta i jego adres. Naprawiony produkt niezwłocznie po wykonanej usłudze i  nie później niż w terminie 14 dni odsyłany jest Kupującemu na koszt gwaranta. W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa,   w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, normujące zagadnienie gwarancji, do których Sprzedawca  odsyła Kupującego.
__________________________________________________________________________________________________
 
Załącznik nr.1 -  Formularz odstąpienia od umowy - kliknij aby pobrać / zobaczyć 
Załącznik nr.2 -  Formularz reklamacji - kliknij aby pobrać / zobaczyć
Załącznik nr.3 -  Pouczenie o prawie od odstąpiąnia od umowy - kliknij aby pobrać / zobaczyć
projekt i realizacja: BigCom
aktualizacja:  2022-04-27 13:19